REGULAMIN SERWISU internetowego www.eduazmowienia.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.

 

 § 1. FIRMA

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w serwisie prowadzonym na stronie edugaleria.pl, tj. zasady składania zamówień. Sklep prowadzi sprzedaż na odległość towarów w postaci podręczników do nauki języków obcych i materiałów edukacyjnych tj. książki, podręczniki szkolne i akademickie, słowniki, gramatyki, repertoria czy multimedia.
 2. Serwis internetowy działający pod adresem www.eduzamowienia.pl (zwany dalej „Serwisem”) prowadzony jest przez firmę Polanglo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szyszkowej 20, 02-285 Warszawa, NIP: 527-20-76-913, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000089904, zwaną dalej „Polanglo”.

3. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

4. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

5. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się Klienta w Portalu należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść. W przypadku braku akceptacji Regulaminu korzystanie z Serwisu nie jest dozwolone.

 

 § 2. KLIENT

1.    Niniejszy regulamin ustanawia zasady sprzedaży za pośrednictwem Serwisu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas szkół podstawowych i gimnazjów objętych dotacjami MEN (zwanych dalej „Książkami”). Oferta serwisu skierowana jest do organów prowadzących szkoły i szkół publicznych lub niepublicznych (zwane dalej „Klientem”).

2.    Zamieszczone na stronach Serwisu Książki wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

3.    Aby skorzystać ze Serwisu niezbędne jest: 

  • szerokopasmowe łącze internetowe,
  • przeglądarka internetowa obsługująca CSS i JavaScript,
  • włączona obsługa plików cookies,
  • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
  • aktywne konto e-mail.
  • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Kupującego tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową, o czym Klient zostanie poinformowany przy wejściu na stronę główną Serwisu i poproszony o wyrażenie na to zgody.

4.    Polanglo podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy jakości funkcjonowania Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Klient powinien zgłosić to Polanglo. Polanglo niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.

5.    Polanglo zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Klientów do Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klienta.

 

 § 3. ZASADY DZIAŁANIA

1.    Asortyment Serwisu obejmuje Książki, oferowane przez Polanglo dla uczniów klas pierwszych, drugich oraz czwartych szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum.

2.    Aby złożyć zamówienie, należy się zarejestrować w Serwisie.


Oprócz zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca dopuszcza także możliwość edycji bądź zamian/weryfikacji zamówienia - podczas rozmowy telefonicznej z klientem składającym zamówienie w serwisie – pod numerem telefonu: (22) 53 51 778

1.    Potwierdzenie zamówienia Polanglo wyśle drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

2.    Proces rejestracji w Serwisie rozpoczyna się poprzez wybór z górnego menu serwisu przycisku „Rejestracja”.

3.    Pierwszy etap rejestracji to rejestracja nowego użytkownika. Rejestracja wymaga podania adresu e-mail użytkownika. Na podany adres e-mail Klient otrzyma hasło oraz instrukcję. Przesłane informacje należy wykorzystać, aby zalogować się w Serwisie.

4.    Kolejny etap to uzupełnienie danych Klienta. Należy dodać nazwę szkoły, skonfigurować klasy (ilość uczniów i ilość oddziałów klas) oraz uzupełnić „mój profil” poprzez dodanie imię, nazwisko, ulicę, kod pocztowy, miejscowość, telefon oraz (jeżeli jest się dyrektorem szkoły) dodać imię oraz nazwisko dyrektora szkoły.  Po wypełnieniu poprawnymi danymi wszystkich wymaganych pól- Klient może przejść do zakładki „zamów”, aby dokonać zamówienia. Jeżeli Klient nie podał danych koniecznych do złożenia zamówienia, to system poprosi o powrót do strony „mój profil” i dokończenie procesu rejestracji.

5.    Logowanie w Serwisie odbywa się poprzez wybranie z górnego menu przycisku „Logowanie”.

6.    W nowym oknie Klient proszony jest o podanie adresu e-mail oraz hasła wprowadzonych do systemu podczas rejestracji. Po wprowadzeniu poprawnych danych, Klient loguje się do Serwisu poprzez naciśnięcie przycisku „Zaloguj”.

7.    W przypadku, gdy Klient zapomniał hasła, możliwe jest wysłanie nowego hasła na wskazany przez Klienta adres e-mail, który musi być taki sam jak adres e-mail podany w momencie rejestracji nowego użytkownika. Dokonuje się tego poprzez kliknięcie na link „Nie pamiętam hasła” w oknie logowania. Następnie w nowym oknie Klient wpisuje adres e-mail przypisany do jego konta i naciska przycisk „Wyślij”. Jeśli w Serwisie istnieje konto z adresem e-mail w pisanym przez Klienta, na adres ten wysyłane jest nowe hasło.

 

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

1.    Płatność za zamówienie na Książki następuje przelewem na rachunek bankowy Polanglo wskazany na fakturze VAT.

2.    Termin płatności za Zamówienie na ofertę Książek dla klas objętych dotacjami został określony na 90 dni od daty wystawienia faktury.

3.    W przypadku nieterminowej zapłaty Polanglo jest uprawnione, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

4.    W przypadku nieterminowej realizacji płatności Polanglo jest uprawnione do dochodzenia – obok należności głównej i odsetek za opóźnienie – również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego.

5.    Wszystkie ceny przedstawione na stronie Serwisu zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich. Ceny netto podane są wyłącznie w celach informacyjnych.

6.    Ceny produktów oferowanych w Serwisie obowiązują do chwili zatwierdzenia nowego cennika, zgodnie z polityką ustalania cen obowiązującą w Polanglo.

7.    Ceny Książek zawierają koszty dostawy, które pokrywa Sprzedawca.

8.    Realizacja zamówienia jest ograniczona do obszaru terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.    Zamówienie otrzymane przez Polanglo jest weryfikowane pod kątem jego poprawności i kompletności.

2.    W przypadku, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich danych umożliwiających jego realizację, Polanglo kontaktuje się z Zamawiającym telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila w celu uzupełnienia lub potwierdzenia danych Zamówienia.

3.    W przypadku Zamówienia niezawierającego danych umożliwiających kontakt z Zamawiającym, Zamówienie nie jest realizowane.

4.    Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie (potwierdzenia będą dwa, jedno po złożeniu zamówienia oraz drugie po wystawieniu faktury).

5.    Zamówienie na Książki otrzymane przez Polanglo do dnia 15 sierpnia br. będzie dostarczone Klientowi w terminie od dnia 15 sierpnia br.  według kolejności wpływu Zamówienia do Polanglo, z zastrzeżeniem produktów niedostępnych w Polanglo, a opisanych w ust. 7 poniżej.

6.    Zamówienie na Książki otrzymane przez Polanglo po terminie 15 sierpnia br r. będzie dostarczone Klientowi w drugiej kolejności i zostanie zrealizowane we wrześniu, według kolejności wpływu Zamówienia do Polanglo, z zastrzeżeniem produktów niedostępnych w Polanglo, a opisanych w ust. 7 poniżej.

7.    Zamówienie obejmujące ćwiczenia dopasowane do podręcznika Ministra Edukacji Narodowej dla klas drugich - mogą być dostarczane w częściach tj. dostarczane będą w terminach określonych przez wydawców (termin druku będzie uzależniony od daty publikacji kolejnych części elementarza MEN).

8.    Dostawa Zamówienia jest realizowana w dni robocze (poniedziałek–piątek), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.    Miejscem wykonania świadczenia przez Polanglo jest adres dostawy.

10.  Klient jest obowiązany do niezwłocznego odbioru dostarczonych książek. W przypadku odmowy odebrania tych produktów Klient zostanie obciążony kosztami transportu towarów do Klienta oraz zwrotu do magazynu Polanglo.

11.  Jeśli zamówiony przez Klienta produkt nie będzie dostępny w powyżej opisanym terminie, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony i poproszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Serwis wysyła do Klienta e-mail z informacją o tym, jakie pozycje udało się skompletować, a jakich brakuje lub obsługa serwisu skontaktuje się z Klientem telefonicznie. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.

 

§ 6. KORESPONDENCJA

1.    Dla ułatwienia i usprawnienia procedury dokonywania zakupów w Serwisie, Klient zgadza się na prowadzenie korespondencji e-mailowej. W jej ramach Klient będzie otrzymywał, na podany przy logowaniu adres e-mail, wiadomości dotyczące zamówionych przez niego produktów i aktualnego stanu realizacji zamówienia. W treści e-maili zawarte są informacje o zamówieniu: numer, status, lista zamówionych towarów wraz z cenami, kwota do zapłaty, forma płatności, sposób dostarczenia, dane adresowe, itp.

2.    Po dokonaniu rejestracji w Serwisie Klient otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania, wraz z prośbą o autoryzację.

3.    Każde zamówienie wymaga potwierdzenia drogą elektroniczną poprzez Serwis. W momencie zatwierdzenia przez Klienta zamówienia, w tym listy zamawianych produktów, cen, formy płatności i sposobu odbioru, Klient otrzymuje informację potwierdzającą zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie zamawianych towarów wraz z cenami.

4.    W sytuacji, gdy nie wszystkie zamówione przez Klienta pozycje są osiągalne, otrzymuje on wiadomość z informacją o tym, które pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja, czy anulować całe zamówienie, czy zrealizować je w części, w jakiej jest to w danym momencie możliwe. W zależności od podjętej przez Klienta decyzji, zostanie wysłany e-mail potwierdzający anulowanie całego zamówienia lub realizację jego części.

5.    Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu, Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, wraz z informacją o adresie, na który przesyłka została wysłana.

6.    W przypadku anulowania zamówienia, na wyraźne życzenie Klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie do momentu jego wysłania na adres podany przez Klienta.

 

§ 7. ZWROT TOWARU

1.    Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do oświadczenia o odstąpieniu zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu towaru.

2.    Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony, ma zdjęte zabezpieczenia fabryczne lub licencyjne, Polanglo ma prawo wystąpić wobec Klienta z roszczeniami odszkodowawczymi.

3.    Zwracany towar należy przesłać (na koszt Klienta) w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia, na adres: Polanglo Sp. z o.o., 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, wraz z wypełnionym i podpisanym Dokumentem Zwrotu Towaru. Przesyłki dostarczone do Polanglo za pobraniem nie będą przyjmowane. W ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zwrotu, firma Polanglo prześle Klientowi do podpisu fakturę korygującą, za potwierdzeniem odbioru.

 

§ 8. REKLAMACJE

 1. Każdy towar zakupiony w Serwisie objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:
 1. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany towar będzie wymieniony na pozbawiony wad. Gdyby wymiana nie była możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty na konto podane w Dokumencie Zwrotu Towaru oraz będzie wystawiona i przesłana do Klienta (za potwierdzeniem odbioru) faktura korygująca. Zwrócone też zostaną koszty wysyłki reklamowanego towaru do Serwisu, adekwatne do cen obowiązujących na rynku polskim.
 2. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, towar będzie odesłany do Klienta za pobraniem pocztowym kwoty odpowiadającej kosztom ponownej jego wysyłki.
 3. Jeżeli towar został uszkodzony podczas dostawy, Klient zobowiązany jest przesłać protokół uszkodzenia przesyłki, spisany wraz z kurierem lub listonoszem. Klient zawsze ma prawo sprawdzić otrzymywany towar w obecności kuriera lub listonosza, a jeśli stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, powinien sporządzić odpowiedni protokół. Klient może też odmówić odebrania uszkodzonej przesyłki.
 4. Reklamowany towar należy odesłać do Polanglo w ciągu 7 dni od otrzymania uszkodzonych produktów, wraz z protokołem uszkodzenia przesyłki oraz wypełnionym i podpisanym Dokumentem Zwrotu Towaru.
 5. Zwroty i przesyłki reklamacyjne należy przesyłać na adres: Polanglo Sp. z o.o., 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20. Przesyłki dostarczone do Polanglo za pobraniem nie będą przyjmowane.
 6. Reklamacje towarów można składać :
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Polanglo w ramach tego terminu, powiadamia Zamawiającego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Polanglo listownie.
 2. Polanglo niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem e-maila lub pocztą – na adres wskazany przez Zamawiającego w reklamacji.

 

§ 9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem podanych danych osobowych jest Polanglo. Dane osobowe pozyskane w ramach funkcjonowania Sklepu, będą przetwarzane w celu wykonania Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, a w szczególności w celu:

a) umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu;

b) założenia Konta Użytkownika;

c) realizacji usług oferowanych przez Serwis;

d) polepszenia jakości świadczonych usług poprzez badania rynku, zachowań i preferencji Użytkowników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań Użytkowników, tworzenie zbiorowego wizerunku Użytkowników i reklamy oraz w celach statystycznych i administracyjnych.

e) marketingowym na podstawie wyrażonej uprzedniej zgody w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2.    Polanglo zbiera następujące dane Klienta: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towaru oraz adres do faktury.

3.    Powyższe dane przekazywane są podmiotom świadczącym usługi pocztowe i przewozowe w celu realizacji zamówienia.

4.    Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych. Polanglo nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta.

5.    Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia oraz wykonania zamówienia.

6.    Jeżeli Użytkownik wyraził na to odpowiednie zgody, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Rejestracji Polanglo będzie przekazywał informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oraz przesyłał treści marketingowe z częstotliwością określoną przez Polanglo.

7.    Polanglo przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych i handlowych jedynie na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta (podczas rejestracji lub składania zamówienia), którą Klient może zawsze cofnąć poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link („Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości”) znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub poprzez zmianę ustawień konta Użytkownika, po zalogowaniu się na konto w Serwisie. Polanglo uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

8.    Użytkownikowi przysługuje prawo do:

1. żądania dostępu do danych osobowych,

2. sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz

3. prawo do ograniczenia przetwarzania,

4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

5. prawo skargi do organu nadzorczego.

9.    Podanie danych jest dobrowolne jednak niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Usług. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych tych podmiotów.

10.  Wszelkie zmiany dotyczące danych osobowych Klienta powinny być zgłaszane bezpośrednio Inspektorowi Ochrony Danych Polanglo na adres e-mail: iod@polanglo.pl

11.  Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, a także uprawnień o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą   elektroniczną. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.

12.  W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania danych prosimy o kontakt na adres e-mail: iod@polanglo.pl.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Regulamin jest dostępny w siedzibie Polanglo oraz w Serwisie.

2.    Nazwy producentów, wydawnictw oraz marki produktów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Serwisu wyłącznie w celach informacyjnych.

3.    Opisy produktów i ich zdjęcia są własnością Polanglo. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania ich bez zgody Polanglo.

4.    Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu internetowego Polanglo nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 k.c.

5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

6.    Polanglo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, a wszelkie zmiany obowiązywać będą od daty opublikowania ich na stronie Serwisu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu realizowane są na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Klient posiadający konto w Serwisie zostanie poinformowany przez Polanglo o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu i przesłanej drogą elektroniczną.

7.    Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij