SERWIS DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DOTACJA 2024 / 2025

FORMULARZE ZAMÓWIEŃ DLA DOTACJI  2024/2025
 
   
   

 

 

DOTACJA MEN 2024 / 25

W roku szkolnym 2024/25 kwota dotacji na podręczniki wynosi:

 Kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe pozostaje bez zmian: dla klas 1-3 (55zł), dla klas 4-8 (27,5zł).

i inne.

Istnieje także możliwość zamówienia podręczników Oxford Univeristy Press dla osób niedowidzących. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres plsupport@oup.com

Atuty

Kompleksowa oferta edukacyjno-językowa w zgodzie z ustawą oświatową. Oferujemy szeroki wybór podręczników i ćwiczeń z zakresu edukacji ogólnej i językowej dla wszystkich klas objętych dotacją. Wszystkie prezentowane materiały dopasowane są do wymogów znowelizowanej ustawy oświatowej. Wykorzystasz dotację MEN zgodnie z przepisami.

Korzystne wykorzystanie dotacji. Dobierz podręczniki i ćwiczenia bez obaw o przekroczenie kwoty dotacji. Nasza zamawiarka pomoże ci w kompletacji zestawu tak, aby jego koszt nie przekroczył maksymalnej wysokości dotacji. Możesz liczyć też na naszą pomoc w wyborze tytułów, na przykład gdy koszt Twojego wybranego zestawu przekroczy kwotę dotacji. Książki zostaną wysłane do Ciebie bezpłatnie.

Wsparcie cały rok. Zawsze będziemy do twojej dyspozycji. Od dwudziestu sześciu lat jesteśmy blisko szkoły - nasze wieloletnie doświadczenie jest dla Ciebie gwarancją najwyższej jakości obsługi naszych klientów. W każdej chwili możesz liczyć na naszą fachową pomoc, wyjaśnimy Ci też wątpliwości dotyczące dotacji celowej, a jeśli zwiększy się liczba uczniów w Twojej szkole, będziesz mógł łatwo zamówić dodatkowe książki.

Zamów i korzystaj, zapłacisz potem. Zamówisz książki dla szkoły, a zamówione materiały dostarczymy do Twojej szkoły w wybranym przez Ciebie terminie. Rozliczysz zamówienie w dogodnym terminie, po otrzymaniu dotacji od organu prowadzącego.

Dotacja MEN

Pytania dotyczące dotacji

Jaka jest wysokość dotacji w roku szkolnym 2024/2025?

Szkoła podstawowa

Klasa 1 
 
Podręczniki wieloletnie - własność szkoły
Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego i języka obcego - kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe 55 zł   

Klasa 2

 
Podręczniki wieloletnie - podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej oraz podręcznik do języka obcego 99 zł
Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego i języka obcego - kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe 55 zł

Klasa 3


Podręczniki wieloletnie - własność szkoły
Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego i języka obcego  -  kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe 55 zł

Klasa 4

Podręczniki wieloletnie  - własność szkoły
Ćwiczenia do wszystkich przedmiotów  - kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe 27,5 zł

Klasa 5

Podręczniki wieloletnie - podręczniki do wszystkich przedmiotów 185 zł
Ćwiczenia do wszystkich przedmiotów  - kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe 27,5 zł

Klasa 6

Podręczniki wieloletnie  - własność szkoły
Ćwiczenia do wszystkich przedmiotów  - kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe 27,5 zł

Klasa 7

Podręczniki wieloletnie  - własność szkoły
Ćwiczenia do wszystkich przedmiotów  - kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe 27,5 zł

Klasa 8

Podręczniki wieloletnie  - podręczniki do wszystkich przedmiotów 330 zł
Ćwiczenia do wszystkich przedmiotów  - kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe 27,5 zł

Co to jest materiał ćwiczeniowy?

Materiał ćwiczeniowy jest przeznaczony dla uczniów i służy utrwaleniu przez nich wiadomości umiejętności. Materiały ćwiczeniowe będą uczniom przekazywane corocznie, bez obowiązku zwrotu.
Jak wygląda kwestia wyposażenia nauczyciela w pomoce niezbędne do prowadzenia lekcji? Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
Art.5 ust.7
4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
Zatem zgodnie z treścią ustawy za wyposażenia nauczyciela w pomoce dydaktyczne odpowiada organ prowadzący szkołę. Wytyczne wyraźnie zabrania przekazywania szkole lub nauczycielowi jakichkolwiek korzyści związanych z wyborem podręcznika:
Art.22d. 1
Zakazane jest obiecywanie lub udzielani szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
Mając jednak na uwadze ograniczone często środki jednostek samorządu terytorialnego, wydawnictwa przygotowały specjalne oferty, umożliwiające zakup komponentów dla nauczycieli w bardzo przystępnych cenach. Jeśli zdecydują się Państwo na indywidualny zakup takich komponentów, stają się one Państwa własnością.

Co to jest podręcznik wieloletni?

W tym roku szkolnym nauczyciele będą wybierać podręczniki wieloletnie, co oznacza, że nie będzie możliwości wypełniania w nich ćwiczeń oraz nie będą posiadać innych elementów (naklejek, wycinanek, jednorazowych kodów dostępu), które uniemożliwiałyby wykorzystanie ich przez kolejne roczniki. Ustawa podkreśla także, że owe podręczniki nie mogą zawierać opisu sprawdzianu/ egzaminu oraz „odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez określone wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia” ( Art. 22ao.). Dotacja na podręczniki wieloletnie udzielana jest raz na 3 lata, co oznacza, że są one własnością szkoły i są przekazywane kolejnym rocznikom. Dotychczasowe tytuły używane przez nauczycieli będą musiały uzyskać nowe numery dopuszczeni MEN, a wydawcy muszą je dostosować do nowych wymogów określonych przez ustawę.

Czy rodzice mogą kupić materiały edukacyjne?

Tak. Zmiany wprowadzane przez ustawę dotyczą szkoły i nauczycieli. Rodzice mogą zdecydować się na zakup materiałów dla swoich dzieci, jeśli uznają to za niezbędne. Jednak szkoła i nauczyciel nie mogą zmuszać czy wymagać od rodziców do zakupu konkretnego materiału edukacyjnego.

Jak wygląda kwestia wyposażenia nauczyciela w pomoce niezbędne do prowadzenia lekcji?

Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
Art.5 ust.7
4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
Zatem zgodnie z treścią ustawy za wyposażenia nauczyciela w pomoce dydaktyczne odpowiada organ prowadzący szkołę. Wytyczne wyraźnie zabrania przekazywania szkole lub nauczycielowi jakichkolwiek korzyści związanych z wyborem podręcznika:
Art.22d. 1
Zakazane jest obiecywanie lub udzielani szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
Mając jednak na uwadze ograniczone często środki jednostek samorządu terytorialnego, wydawnictwa przygotowały specjalne oferty, umożliwiające zakup komponentów dla nauczycieli w bardzo przystępnych cenach. Jeśli zdecydują się Państwo na indywidualny zakup takich komponentów, stają się one Państwa własnością.

Do kiedy można podejmować decyzję o wyborze podręcznika ?

Według nowej ustawy szkół nie obowiązuje już termin wyboru podręcznika. Dyrekcja w dowolnie wybranym czasie podaje listę podręczników obowiązujących w szkole w danym roku szkolnym. Należy jednak pamiętać, że wnioski o dotację składane są w terminie od 15 marca do 15 września, więc zapewne w tym czasie dyrekcja będzie prosić nauczycieli o podanie listy wybranych podręczników.

Kto decyduje o wyborze podręcznika?

Obowiązkiem nauczycieli jest przedstawienie dyrektorowi szkoły wspólnej propozycji jednego podręcznika lub/i materiału edukacyjnego, który będzie obowiązywał we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkole. Należy podkreślić, że kompetencje w zakresie wyboru podręcznika przysługują nauczycielom, natomiast jeżeli nauczyciele nie uzgodnioną wspólnej propozycji podręcznika lub materiału edukacyjnego, rozstrzygał będzie dyrektor szkoły.

Czy można używać więcej niż jednego podręcznika?

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. określa wyjątki od generalnej zasady wyboru jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego dla danej klasy do danych zajęć edukacyjnych. Wynikają one ze specyfiki nauczania niektórych przedmiotów (np. języki obce nowożytne, których nauczanie prowadzone jest na różnych poziomach zaawansowania, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego). Dlatego zespoły nauczycieli będą mogły przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej (np. w klasie VI może obowiązywać więcej niż jeden podręcznik lub materiał edukacyjny jeżeli poszczególne oddziały tej klasy uczą się języka obcego nowożytnego na różnych poziomach, tj. dla początkujących i dla kontynuujących naukę języka);
Zasada wyboru jednego podręcznika lub/i materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, który będzie obowiązywał we wszystkich oddziałach danej klasy, nie dotyczy materiałów ćwiczeniowych, na zakup których szkoły będą otrzymywały corocznie dotację. W poszczególnych oddziałach danej klasy będą mogły być stosowane różne materiały ćwiczeniowe w zależności od potrzeb danej grupy uczniów.

Co zrobić, gdy kolejny rocznik jest liczniejszy niż ilość zamówionych książek?

Jeśli zwiększyła się liczba uczniów samorząd może skorzystać ze stworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej możliwości występowania z wnioskiem o zwiększenie subwencji.
Należy złożyć wniosek o dodatkową dotację związaną z pojawieniem się w szkole większej liczby uczniów.

Co zrobić gdy uczeń zniszczy podręcznik?

Szkoły podstawowe  będą mogły żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego. Dotyczy to również podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z tym, że w tym przypadku zwrócona kwota będzie stanowić dochód budżetu państwa.
Dyrektor szkoły będzie określał szczegółowe warunki korzystania przez uczniów
z podręczników i materiałów edukacyjnych, mając na uwadze zapewnienie co najmniej trzyletniego okresu ich używania, a także zasady przekazywania materiałów ćwiczeniowych. Takie rozwiązanie będzie sprzyjało zwiększeniu odpowiedzialności uczniów za powierzone im podręczniki i materiały edukacyjne. 

Co zrobić gdy w trakcie roku szkolnego do klasy dołączy nowy uczeń?

W tym przypadku szkoła może zakupić dodatkowe komplety, co rozliczone będzie ze środków dotacji celowej przekazanej szkole na kolejny rok szkolny.

Na jakie materiały przeznaczyć dotację?

Ustawa określa, że uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. Prawo do bezpłatnego dostępu nie obejmuje podręczników do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników do zajęć dodatkowych (np. drugi język obcy nowożytny w szkole podstawowej). Dotacja nie przewiduje także zakupu materiałów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub dodatkowe zajęcia w szkole. W tym przypadku rodzice mogą pokryć koszty materiałów do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
W ramach dotacji wydawnictwa językowe proponują standardową wersję ćwiczeń, zawierającą podstawowe utrwalenie słownictwa, zagadnień gramatycznych oraz ćwiczenie umiejętności czytania. W regularnej sprzedaży dostępne są pełne wersje ćwiczeń, które rodzice będą mogli nabyć niezależnie.

Oferta Ceny dla szkół dostępne po zalogowaniu

Szkoła podstawowa klasa 1

język angielski

język niemiecki

edukacja wczesnoszkolna

materiały dla nauczycieli

Szkoła podstawowa klasa 2

język angielski

język niemiecki

edukacja wczesnoszkolna

Szkoła podstawowa klasa 3

język angielski

język niemiecki

edukacja wczesnoszkolna

Szkoła podstawowa klasa 4

język angielski

język niemiecki

inne języki

język polski

historia

matematyka

przyroda

informatyka

muzyka

plastyka

technika

materiały dla nauczycieli

Szkoła podstawowa klasa 5

język angielski

język niemiecki

inne języki

język polski

historia

matematyka

biologia

geografia

muzyka

plastyka

informatyka

technika

Szkoła podstawowa klasa 6

język angielski

język niemiecki

inne języki

język polski

historia

matematyka

biologia

geografia

muzyka

plastyka

informatyka

technika

Szkoła podstawowa klasa 7

język angielski

język niemiecki

inne języki

język polski

historia

matematyka

biologia

chemia

fizyka

geografia

informatyka

muzyka

plastyka

materiały dla nauczycieli

Szkoła podstawowa klasa 8

język angielski

język niemiecki

inne języki

język polski

historia

matematyka

biologia

chemia

fizyka

geografia

informatyka

wiedza o społeczeństwie

eduk. dla bezpieczeństwa

materiały dla nauczycieli

 

Ważne terminy

Harmonogram dotacji na rok bieżący

do 31 marcaOstateczny termin podjęcia uchwał przez samorządy o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

od marcaDyrektor rejestruje się w serwisie internetowym eduzamowienia.pl, dzięki czemu będzie mógł złożyć zamówienie w ramach dotacji MEN.

od kwietniaDyrektor zbiera informację od zespołów nauczycieli o wybranych podręcznikach i przekazuje informację do organu prowadzącego szkołę potrzebną do przyznania dotacji (do września).

od czerwcaDyrektor po uzgodnieniu z zespołem nauczycieli podejmuje decyzję dotyczącą wyboru podręczników i zamawia na eduzamowienia.pl podręczniki i zeszyty ćwiczeń.

czerwiec – grudzieńKsiążki docierają do szkoły, uczniowie mogą już korzystać z materiałów.

sierpień – grudzieńJeśli ilość uczniów się zmieniła, można zamówić dodatkowe książki oraz zwrócić ich nadmiar.

grudzieńOstateczny termin przekazania szkole dotacji celowej.

styczeń 2024 r.Rozliczenie dotacji przez organ prowadzący może nastąpić maksymalnie w styczniu 2025 roku.

 

Harmonogram dotacji w kolejnych latach

Szkoła podstawowa

 

Rok szkolny klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8
2024/2025
 • Brak dotacji
 • Dotacja na materiały ćwiczeniowe
  (55zł)
 • Dotacja na podręczniki do kształcenia zintegrowanego oraz do j. obcego nowożytnego
  (99zł)
 • Dotacja na materiały ćwiczeniowe
  (55zł)
 • Brak dotacji
 • Dotacja na materiały ćwiczeniowe
  (55zł)
 • Brak dotacji
 • Dotacja na materiały ćwiczeniowe
  (27,5zł)
 • Dotacja na podręczniki do kształcenia zintegrowanego oraz do j. obcego nowożytnego
  (185zł)
 • Dotacja na materiały ćwiczeniowe
  (27,5zł)
 • Brak dotacji
 • Dotacja na materiały ćwiczeniowe
  (27,5zł)
 • Brak dotacji
 • Dotacja na materiały ćwiczeniowe
  (27,5zł)
 • Dotacja na podręczniki do kształcenia zintegrowanego oraz do j. obcego nowożytnego
  (330zł)
 • Dotacja na materiały ćwiczeniowe
  (27,5zł)

 

 

 

Pytania i odpowiedzi

 

Czy istnieje możliwość zamówienia podręczników dla osób niedowidzących?

Tak, jest możliwość zamówienia podręczników w wersji dla niedowidzących od wydawnictwa Oxford University Press. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres plsupport@oup.com

Co zrobić, żeby uzyskać dostęp do serwisu?

Zamówienia w serwisie mogą składać tylko dyrektorzy szkół. Każde zamówienie będzie weryfikowane przed wysłaniem do realizacji. Aby uzyskać dostęp do serwisu proszę się zarejestrować. Aby zakończyć proces rejestracji należy kliknąć na link przesłany na wskazany przy rejestracji adres email. Potem należy uzupełnić swoje dane w zakładce MÓJ PROFIL dostępnym po zalogowaniu w prawym górnym rogu serwisu.

Jak złożyć zamówienie?

Aby złożyć swoje zamówienie musisz najpierw zatwierdzić wszystkie dane dotyczące szkoły, ilości uczniów w klasach oraz ilości oddziałów klas, dla których zamawiasz podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Dopiero po uzupełnieniu tych danych będziesz mógł przejść do zamawiania. Dzięki temu serwis automatycznie podpowie Ci jaką kwotą dotacji dysponujesz, ile jeszcze zostało Ci do wykorzystania podczas składania zamówienia oraz jaka kwota przypada na ucznia z podziałem na dotację na podręczniki i dotację na materiały ćwiczeniowe.

Czy będzie możliwość zmiany zamówienia już po jego złożeniu?

Po złożeniu zamówienia w serwisie będziesz mógł podejrzeć swoje zamówienie, jednak nie będziesz miał już możliwości jego ponownej edycji w serwisie. Jeśli będziesz chciał zmienić swoje zamówienie – skontaktuj się z nami telefonicznie lub emaliowo. Pamiętaj, żeby uzupełnić w pełni swoją listę podręczników i ćwiczeń w zakładce ZAMÓWIENIE.

Skąd będę wiedzieć, kiedy moje zamówienie zostanie zrealizowane?

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą mailowo lub telefonicznie i potwierdzi możliwość zrealizowania Twojego zamówienia. Do momentu potwierdzenia – Twoje zamówienie ma charakter rezerwacji.

Wydawcy dzielą swoją ofertę często na kilka części. Czy dostanę zamówienie w całości?

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że wszystkie książki, które wybrałeś będą dostępne. Oferta wielu wydawców podzielona jest często na kilka części do jednego przedmiotu, przykładowo ćwiczenia do podręcznika rządowego Nasz Elementarz – dostosowane są do kolejnych części elementarza i mają 4 części. Składając zamówienie na kilka części musisz się liczyć z tym, że dany wydawca może wydać kolejne części w terminie nieco późniejszym, niż pozostałą część zamówienia. Zależy to od wydawcy. Twoje zamówienie będzie realizowane w miarę ukazywania się kolejnych części publikacji.

Kiedy będę musiał zapłacić za złożone zamówienie?

Zapłata może nastąpić w po przyznaniu szkole kwoty dotacji nawet w terminie do 90 dni od daty wystawienia faktury. Oznacza to, że nie musisz czekać na rozliczenie dotacji - możesz zamówić książki już teraz, a Twoi uczniowie mogą z nich korzystać.

Czy otrzymam książki zanim rozliczę się z organem prowadzącym szkołę?

Nie będziesz musiał czekać na dotację z organu prowadzącego. Możesz zamówić książki już teraz, a Twoi uczniowie będą mogą korzystać z książek, zanim jeszcze rozliczysz dotację. Za zamówienie będziesz mógł zapłacić dopiero po rozliczeniu Twojego zamówienia z organem prowadzącym szkołę.

Czy mogę zamówić materiały tylko dla jednej klasy?

Możesz zamówić książki tylko dla jednej klasy, a później złożyć osobne zamówienie dla innej klasy. Proponujemy jednak składanie zamówień od razu dla wszystkich klas.

Co w sytuacji, gdy zmieni się ilość uczniów w szkole?

Jeśli uczniów w szkole będzie więcej, niż w momencie składania nowego zamówienia - wystarczy złożyć nowe zamówienie. Natomiast jeżeli liczba Twoich uczniów zmniejszy się, konieczny będzie zwrot książek. Oczywiście możliwa jest korekta złożonego zamówienia przed jego realizacją. Jeżeli zmiana zostanie zgłoszona po realizacji zamówienia (wystawiona faktura) wystawiona zostanie korekta do wystawionej faktury po otrzymaniu zwrotu nieuszkodzonych produktów/kompletów.

Nie jestem dyrektorem, czy mogę skompilować ofertę i pokazać ją dyrektorowi ?

Jeśli jesteś nauczycielem – możesz przygotować ofertę dotyczącą Twojego przedmiotu oraz w porozumieniu z innymi nauczycielami – również dla innych przedmiotów i przesłać ją do dyrektora. Dyrektor będzie mógł zarejestrować się do serwisu eduzamowienia.pl i złożyć zamówienie zgodnie z propozycją nauczyciela.

Testy poziomujące z języka obcego możliwe będą do przeprowadzenia dopiero we wrześniu. Czy mogę najpierw zamówić materiały do wszystkich przedmiotów, a później domówić materiały do j. obcego?

Tak, jak najbardziej. W takim przypadku możesz podzielić swoje zamówienie na dwa etapy. Najpierw prześlemy Ci podręczniki do pozostałych przedmiotów. Następnie (np. we wrześniu, po przeprowadzeniu testów dzielących uczniów na grupy zaawansowania) zamówisz i otrzymasz konkretne publikacje do języków obcych. Drugie zamówienie będziesz musiał złożyć osobno.
UWAGA! Masz prawo zamówić nowe książki również dla klas pierwszych, jeśli uczniowie mają inny poziom, niż książki, które zostały w szkole z ubiegłorocznej dotacji.

W jakiej formie będzie wystawiana faktura, skoro na podręczniki i materiały ćwiczeniowe są osobne dotacje?

Na fakturze dotacja jest rozdzielona na dwie części. Część pierwsza faktury to materiały ćwiczeniowe, natomiast część druga to podręczniki. Ułatwi Ci to rozliczenie dotacji.

Czy mogę mieć inny adres wysyłki, niż dane na fakturze?

Tak, ale w obu wypadkach muszą być to dane szkoły. Wysyłki do osób prywatnych nie będę realizowane - ze względów bezpieczeństwa - bez formalnego, pisemnego potwierdzenia przez dyrektora szkoły.

Czy mogę wybrać więcej niż jeden podręcznik lub materiał ćwiczeniowy do jednego przedmiotu?

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. określa wyjątki od generalnej zasady wyboru jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego dla danej klasy do danych zajęć edukacyjnych. Wynikają one ze specyfiki nauczania niektórych przedmiotów (np. języki obce nowożytne, których nauczanie prowadzone jest na różnych poziomach zaawansowania). Dlatego zespoły nauczycieli będą mogły przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, uwzględniając poziomy nauczania języków obcych nowożytnych. Zasada wyboru jednego podręcznika lub/i materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, który będzie obowiązywał we wszystkich oddziałach danej klasy, nie dotyczy materiałów ćwiczeniowych, na zakup których szkoły będą otrzymywały corocznie dotację. W poszczególnych oddziałach danej klasy będą mogły być stosowane różne materiały ćwiczeniowe w zależności od potrzeb danej grupy uczniów.
 

Gdzie jeszcze mogę zamówić ofertę Oxford Univeristy Press?

Podręczniki i ćwiczenia wydawnictwa Oxford University Press dostępne są zarówno w ofercie wydawnictw edukacyjnych, jak i bezpośrednio w Polanglo -  wyłącznego importera wydawcy na tej platformie.

Podręczniki Oxford University Press możesz też zamówić u innych dostawców w ofercie z WSIP, Nową Erą, GWO, z MacEdukacja, Didasko

Jak wygląda procedura zwrotu towaru?

1.    Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do oświadczenia o odstąpieniu zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu towaru.
2.    Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony, ma zdjęte zabezpieczenia fabryczne lub licencyjne, Polanglo ma prawo wystąpić wobec Klienta z roszczeniami odszkodowawczymi.
3.    Zwracany towar należy przesłać (na koszt Klienta) w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia, na adres: Polanglo Sp. z o.o., 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, wraz z wypełnionym i podpisanym Dokumentem Zwrotu Towaru. Przesyłki dostarczone do Polanglo za pobraniem nie będą przyjmowane. W ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zwrotu, firma Polanglo prześle Klientowi do podpisu fakturę korygującą, za potwierdzeniem odbioru.

Kontakt

Formularz kontaktowy

 

Administratorem podanych danych jest Polanglo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 20, 02-285 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Polanglo Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie.

 

Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw znajduje się w Polityce prywatności oraz cookies.

 

* pola obowiązkowe

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij